Mena:


Jazyk:

Slovenčina


Nákupný košík:   0 items


Obchodné podmienky


1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim je www.shopsport.sk.

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje www.shopsport.sk s úmyslom kúpy tovaru, ktorý www.shopsport.sk ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje www.shopsport.sk s požiadavkou, aby jej www.shopsport.sk zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu www.shopsport.sk a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 www.shopsport.sk si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.

1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. OBJEDNÁVANIE

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach www.shopsport.sk,
b) e-mailom,
c) písomnou objednávkou,
c) telefonicky.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí www.shopsport.sk počas pracovných dní do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!

2.4 www.shopsport.sk sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od potvrdenia objednávky www.shopsport.sk bez udania dôvodu. V tomto prípade je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí www.shopsport.sk kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

2.6 V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho neskôr, ako je uvedené v bode 2.5 týchto Obchodných podmienok, www.shopsport.sk je oprávnený požadovať storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky (na úhradu škody v súvislosti so zaistením objednaného tovaru od dodávateľov a jeho úhradou).

2.7 www.shopsport.sk má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. www.shopsport.sk má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).


3. CENY

3.1 www.shopsport.sk nie je platcom DPH - všetky ceny uvedené v katalógu sú konečné.

3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. www.shopsport.sk balné neúčtuje.

3.3 www.shopsport.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.


4. PLATBY

4.1 Platiť za tovar môže kupujúci platbou na dobierku.

4.2 Platba je možná iba v EUR.

4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela www.shopsport.sk kupujúcemu spolu s tovarom.


5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach www.shopsport.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú jednotliví distribútori, pričom len časť tovaru je držaná na sklade.

5.2 Dodacia lehota na tovar v ponuke www.shopsport.sk je vo väčšine prípadov do 10 dní od potvrdenia objednávky a vo veľkej miere je závislá od toho, či je objednaný tovar na sklade v www.shopsport.sk alebo u jeho distribútora. Pokiaľ žiadaný tovar nie je na sklade, bude sa musieť objednať z centrálneho skladu a dodacia lehota môže byť dlhšia. O dodacej lehote a termíne dodania bude www.shopsport.sk kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.

5.3 Tovar, ktorý je na sklade www.shopsport.sk, bude vyexpedovaný okamžite.

5.4 Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.


6. DORUČENIE TOVARU

6.1 Predaj a doručenie tovaru je obmedzené na územie SR.

6.2 www.shopsport.sk zabezpečuje dopravu tovaru Slovenskou poštou.

6.3 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

6.4 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

6.5 Spolu s tovarom dodá www.shopsport.sk kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list, návod na obsluhu a záručný list.

6.6 Za tovar zodpovedá www.shopsport.sk až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.

6.7 www.shopsport.sk nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca, u ktorého je tovar vždy poistený. Takéto prípady rieši www.shopsport.sk dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení škôd prepravcom.

6.8 www.shopsport.sk nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru kupujúcemu, ku ktorému došlo vinou výrobcu alebo distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má kupujúci nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.


7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1 Tovar v ponuke www.shopsport.sk je nakúpený od autorizovaných distribútorov jednotlivých značiek a je určený pre slovenský trh.

7.2 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Obchodným zákonníkom.

7.3 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.shopsport.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Pri nákupe tovaru obdrží kupujúci potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR.

7.4 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.6 Záručné opravy sú vykonávané servisnými strediskami uvedenými v záručnom liste za podmienok stanovených výrobcom.

7.7 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup: Kupujúci kontaktuje priamo autorizované záručné servisné stredisko výrobcu, kde mu na základe záručného listu potvrdeného www.shopsport.sk vykonajú záručnú opravu. ak výrobca nemá na území Slovenska záručný servis, kupujúci kontaktuje priamo www.shopsport.sk, a to e-mailom, telefonicky, alebo osobne, kde bude informovaný o ďalšom postupe.

7.8 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

7.9 Oprávnená záručná oprava je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.


8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1 Osobné údaje a iné dôverné informácie kupujúceho, poskytnuté www.shopsport.sk prostredníctvom objednávkového formulára, alebo iným spôsobom, slúžia výlučne pre poskytnutie konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. www.shopsport.sk bude tieto informácie využívať len pre svoju potrebu.
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. sa www.shopsport.sk zaväzuje postupovať v zmysle zákona a bude robiť všetky potrebné činnosti preto, aby tieto údaje ochránil.


9. VRÁTENIE TOVARU - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1 V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a vrátenie zakúpeného tovaru je potrebné predávajúcemu zaslať do 14 pracovných dní.

9.2 Kupujúci je povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho : TTsport,s.r.o., Bôrická cesta 65, 010 01 Žilina, (tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý, ale naopak bude kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar mechanicky, ani inak nepoškodený.

9.3 Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený mechanicky, alebo nesprávnym používaním, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek mechanicky poškodený, či poškodený nesprávnym používaním, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

9.4 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov. 10. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

10.1 Spory Užívateľa a Obchodníka so sídlom v Slovenskej republike

10.2. Užívateľ - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na Obchodníka so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým Obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Obchodník porušil jeho práva. Ak Obchodník na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Užívateľ – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom Užívateľ – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Užívateľ – spotrebiteľ pri podaní návrhu postupuje v zmysle §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi Užívateľom - spotrebiteľom a Obchodníkom - predávajúcim, vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy resp. súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20 eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od Užívateľa - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

10.3. Užívatelia - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Užívateľ - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Užívateľ - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Užívateľ - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.V Žiline, 25.10.2016
späť